Kosomeno


karyotype

2n=36

NF=64 18m+10sm+8st/a from 5♀/7♂; Kryanov-Demidova 2018.

Copyright 2022
Richard J. Sexton