LUG - Aphyosemion (Chrom.) lugens "Bolifamba"

00-0-Copr_2002_Vasco_Gomes.jpg
xs sm lg