Asia: Tribe Aphaniini
Asia: Tribe Aphaniini
Anatolichthys
anatoliae_anatoliae
danfordii vladykovi

Anatolichthys Kosswig & Sözer, 1945.


Aphanius
fasciatus
mento

Subgenus Aphanius s.s. Nardo, 1827.


Subgenus Kosswigichthys Sözer, 1942.


Tellia
apodus dispar_dispar
iberus sirhani

Subgenus Tellia Gervais, 1853.


Copyright 2022
Richard J. Sexton